Energiakatselmustoiminta

Enegiakatselmustoiminnan säästömahdollisuudet

enkts-saasomahdollisuudet

Energiakatselmustoiminta jakaantuu kahteen osaan: energiatehokkuuslaissa säädettyyn suuria yrityksiä koskevaan pakolliseen energiakatselmustoimintaan ja nykyiseen vapaaehtoiseen, muita kuin suuria yrityksiä koskevaan TEMin tukemaan energiakatselmustoimintaan.

Energiakatselmustoiminnan tavoitteena on analysoida katselmuskohteiden kokonaisenergian käyttö, selvittää energiansäästöpotentiaali ja esittää ehdotettavat säästötoimenpiteet kannattavuuslaskelmineen.

Katselmustukea ei voi saada pakollisiin suurten yritysten energiakatselmuksiin. Vapaaehtoisiin, muiden kuin suurten yritysten niin sanottuihin Motiva-mallisiin energiakatselmuksiin on mahdollista saada TEMin katselmustukea.

Motiva Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Motiva-konserniin kuuluvat Motiva Oy ja Motiva Services Oy.

Motiva-konserni tarjoaa julkishallinnolle, yrityksille, kunnille ja kuluttajille tietoa, ratkaisuja ja palveluja, joiden avulla he voivat tehdä resurssitehokkaita, vaikuttavia ja kestäviä valintoja. Motiva-konserniin kuuluvat Motiva Oy ja Motiva Services Oy.

Energiakatselmuksen voi toteuttaa kiinteistöön, kuljetusketjuun tai koko kuntaan (uusiutuvan energian kuntakatselmus):

  • Kiinteistön energiakatselmuksen tavoite on tehostaa kiinteistön energiankäyttöä selvittämällä nykytila ja mahdollisuudet energiansäästöön ja uusiutuvan energian hyödyntämiseen.
  • Kuljetusketjujen energiakatselmus on tavaraliikenteen kuljetusketjujen kokonaisvaltainen tarkastelu, ja siitä on hyötyä etenkin kuljetuspalveluja hankkiville, kuten kunnille ja kaupungeille.
  • Uusiutuvan energian kuntakatselmus selvittää kunnan tai kaupungin mahdollisuudet hyödyntää alueellaan uusiutuvaa energiaa kiinteistöjen lämmityksessä ja sähköntuotannossa.

Energiakatselmus – kiinteistön tulevaisuuden energia-avain

Energiakatselmus on keino selvittää kiinteistön energiataloudellinen tila ja kunto, säästömahdollisuudet, tarvittavat korjausinvestoinnit ja niiden kannattavuus.

Energiakatselmuksen tekee pätevöitynyt energia asiantuntija, jonka tuloksena saadaan selkeän energiakatselmusraportti. Energiakatselmusraportin toimenpide-ehdotuksista selviää myös säästöinvestointien takaisinmaksuajat.

Energiakatselmus toimitilakiinteistöille on MOTIVA:n energiakatselmuksen mukainen. Asuinkiinteistöille on tehty oma energiakatselmusmalli.

Energiakatselmus – tietopankki kiinteistölle

Energiakatselmuksessa kerätään kaikkien taloteknisten laitteiden tekniset tiedot, muun muassa lämmönsiirtimien, paisunta-astioiden, pumppujen, säätöventtiilien, toimilaitteiden, automaatiojärjestelmän, mittareiden, ilmanvaihtokoneiden- ja puhaltimien tekniset tiedot.

Ennen energiakatselmusta suoritetaan kysely kiinteistönhoitoliikkeelle, isännöitsijälle ja asukkaille. Kyselyn perusteella valitaan 4 -10 huoneistoa katselmukseen. Katselmoitavissa huoneistoissa mitataan muun muassa hetkellinen lämpötila oleskeluvyöhykkeeltä, ikkunoiden ja ovien pielien lämpötilat, seinien, ylä- ja alapohjan lämpötila, vesikalusteiden vesivirtaama, veden painetaso ja ilmamäärät.

Energiakatselmusraportti toimitetaan asiakkaalle kahtena kappaleena ja pdf-tulosteena.

Energiakatselmus – päätösten teon avuksi

Energiakatselmuksen raportit antavat asiantuntevaa ja syvällistä tietoa kiinteistön energiataloudellisesta tilasta, jonka perusteella on turvallista tehdä päätöksiä korjauksista ja laiteinvestoinneista. Samalla näet millainen kiinteistösi on: Onko se energiasyöppö, joka vaatii pikaista hoitoa vai energiapihi, jolla on asiat kunnossa. Raporteista selviää myös säästöinvestointien takaisinmaksuajat.

Vastuulliset energiakatselmoijat ovat suorittaneet MOTIVA:n energiakatselmoijakurssin.

Motiva kuntakatselmoija – Jyrki Uimonen, energiasuunnittelu.fi